ZPĚT   Allianz pojišťovna, a.s.


SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB

Pojištění zaměstnanců, které umožňuje společnostem ušetřit finanční náklady a zároveň slouží jako významný nástroj personální politiky. Pojištěním zaměstnanců se Vám otevírají nové možnosti, jak zkvalitnit sociální zaměstnanecký program a efektivně doplnit systém odměňování pracovníků.

Pro využití daňových úlev v životním pojištění, investičním životním pojištění a penzijním připojištění nabízíme program AMMIS 2004, který Vám umožní aktivně se podílet na důchodovém zabezpečení svých zaměstnanců a z dlouhodobého hlediska tak významně ovlivnit jejich životní standard. Produkty začleněné do zaměstnaneckého programu jsou nabízeny za zvýhodněné tarify a jsou spojeny s celou řadou výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Při realizaci programu AMMIS 2004 s Vámi uzavřeme rámcovou smlouvu, která upraví podmínky spolupráce a zajistíme sjednávání individuálních smluv se zaměstnanci.

Pojištění lze sjednat rovněž formou skupinové smlouvy, která umožňuje pružně reagovat na jakékoli změny v personálním obsazení Vaší firmy. Díky této formě (pojistníkem je firma, pojištěnými zaměstnanci) máte po celou dobu trvání pojištění právo rozhodovat o sjednaném pojištění a možnost uplatnit úlevy při placení sociálního a zdravotního pojištění.

Z široké škály nabízených produktů životního a investičního pojištění lze pod programem AMMIS 2004 sjednat následující druhy pojištění:

 • Allianz kapitálové pojištění
  patří mezi nejprodávanější typ pojištění na českém trhu. Pojistná částka je garantována a je vyplacena po uplynutí pojistné doby pojištěnému. Allianz pojišťovna garantuje zhodnocení rezerv 2,4% ročně (tzv. technická úroková míra). V případě lepšího zhodnocení rezerv je klientovi připsán podíl na zisku, který je vyplacen spolu se sjednanou pojistnou částkou. Je možné vybrat ze dvou variant pojištění:

 • Pojištění pro případ smrti a dožití
  Bezpečné investování a spoření je v rovnováze se zajištěním rodiny pojištěného pro případ jeho úmrtí. Na konci pojistné doby je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka. V případě jeho úmrtí je oprávněným osobám ihned vyplacena pojistná částka ve stejné výši jako při dožití. U tohoto tarifu se zkoumá zdravotní stav pojištěného.
  Pojištění pro případ dožití
  Na konci pojistné doby je vyplacena pojištěnému sjednaná pojistná částka. V případě jeho úmrtí je dědicům vyplaceno do té doby zaplacené pojistné včetně zhodnocení. Při volbě tohoto tarifu se nezkoumá zdravotní stav pojištěného, ani se nevyplňuje zdravotní dotazník.
  Ke každému z uvedených tarifů lze volitelně sjednat následující připojištění:
 • Úrazové připojištění
 • Připojištění pro případ přiznání plného invalidního důchodu
 • Připojištění pro případ smrti
 • Připojištění pro případ smrti (s odloženou výplatou na konci poj. doby)
 • Připojištění závažných onemocnění nebo smrti
 • Připojištění zproštění od placení pojistného
 • Připojištění pobytu v nemocnici
 • Připojištění pro případ ušlého výdělku při pracovní neschopnosti (od 15. dne nebo 29. dne)

 • Investiční životní pojištění
  Investiční životní pojištění je moderním pojistným produktem, který pojistníkovi umožňuje plně rozhodovat o způsobu investování svých peněz a docílit tak vyššího zhodnocení než v případě kapitálového životního pojištění. Za investované pojistné se nakupují podílové jednotky, které tvoří účet pojistníka. Pojistitel negarantuje výnos z investic.
  Allianz pojišťovna nabízí v rámci systému zaměstnavatelských výhod dva druhy investičního pojištění:

 • Investiční pojištění Rentinvest
  Pojištění Rentinvest patří mezi nejjednodušší investiční pojištění na českém trhu. Podmínky jeho uzavření jsou nastaveny tak, že vždy splňují podmínky pro daňovou odčitatelnost. Volitelně si zaměstnanec může sjednat úrazové připojištění s širokým krytím (smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, denní odškodné při hospitalizaci, roční důchod, zproštění od placení). Při volbě tohoto tarifu se nezkoumá zdravotní stav pojištěného, ani se nevyplňuje zdravotní dotazník.
  Investiční pojištění Globalinvest
  Pojištění Globalinvest vychází z pojištění Rentinvest, navíc ale umožňuje výrazně posílit pojistnou ochranu sjednáním široké škály připojištění. Lze si vybrat ze všech připojištění, která je možno sjednat v rámci Allianz kapitálového pojištění.
  Návazným produktem na daňově zvýhodněná pojištění je:
  Penzijní připojištění u Allianz penzijního fondu nabízí řadu dalších výhod. Cílem penzijního připojištění je zvýšit účastníkovi jeho příjem v důchodovém věku nad úroveň důchodu ze státního důchodového pojištění o prostředky, které mu po splnění stanovených podmínek bude vyplácet penzijní fond. Prostředky na účtu účastníka jsou vytvářeny jeho pravidelnými úložkami. K těm jsou pravidelně připisovány státní příspěvky a veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány o podíly na výsledcích hospodaření penzijního fondu.


   

  Daňové výhody


  Žádost o schůzku   Žádost o podrobnější informace o produktu

  ZPĚT